کلیدواژه‌ها = تبلیغ
مطالعه الگوی پیشنهادی تولید تبلیغات تجاری در رادیو

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 7-19

10.30495/mediastudies.2022.66830.1451

سید امیر یوسف فخار؛ حسن خجسته باقرزاده؛ علی اکبر رزمجو


بررسی نقاط ضعف تبلیغات

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 21-30

عبدالرضا شاه محمدی؛ محمد حسینی