کلیدواژه‌ها = رسانه ای شدن – سیاست جاروجنجال – متخصصان چرخش افکار – سیاست رسانه ای شده – برجسته سازی – تولید رضایت
رسانه ای شدن سیاست

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 163-174

طاهره آذری؛ ابتسام رضوی دینانی