کلیدواژه‌ها = فناوری های نوین
همگرایی رسانه

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 143-156

محمود صفری؛ بی بی سادات میر اسماعیلی