کلیدواژه‌ها = خبرگزاری
شاخص‌های کارآمدی خبرگزاری‌ داخلی (مطالعه موردی؛ ایرنا، ایسنا و ایلنا)

دوره 18، شماره 3، آبان 1402، صفحه 21-37

10.30495/mediastudies.2023.68117.1499

رضا شکرگزار؛ محمد جواد رضائیان؛ اکبر نصرالهی


منابع کسب خبر اصحاب رسانه و میزان اعتماد به این منابع

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 37-50

روح اله احمدزاده کرمانی؛ سمیه داوری کیش باستانی


بررسی وضعیت و کارکرد خبرگزاری های ایران

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، دی 1389، صفحه 51-67

فیروز دیندار فرکوش؛ فرنوش صمیمی