کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، اسفند 1396، صفحه 103-114

سمیه لبافی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ داوود محمدی


تأثیر اینترنت بر هویت ملی در ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 41-52

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ محمد جواد محراب بیگی


تأثیر فضای مجازی بر تحولات ارتباطات سیاسی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 111-118

اکبر نصراللهی؛ محمدرضا حقیقی؛ فرزانه شریفی