کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیس بوک. یوتیوپ. توئیتر)
نقش و جایگاه شبکه‌های اجتماعی در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 29-40

مژگان لطیفی مهر؛ بی بی السادات میراسماعیلی؛ حمیدرضا حسینی دانا