کلیدواژه‌ها = شبکه اجتماعی
طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی

دوره 18، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 37-50

10.30495/mediastudies.2023.66163.1438

زلیخا دهقانی؛ رضا ابراهیم زاده؛ مهرداد صادقی؛ مهربان هادی پیکانی


اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-34

10.30495/mediastudies.2022.53554.1306

بهزاد کریمی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی


تبیین ارتباط میان اقناع رسانه ای شبکه های اجتماعی و سبک زندگی – مورد کاوی تلگرام

دوره 14، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 113-129

علیرضا آل قیس؛ سیدمحمد دادگران؛ محمد رضا رسولی


توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-69

امیر خلفی؛ داتیس خواجه ئیان؛ علی بدیع زاده


بررسی تاثیر تکنولوژی‌های جدید ارتباطی بر مخاطبان نمونه موردی: (شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر)

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 25-36

محمد سلطانی فر؛ جهانگیر بخشی؛ علیرضا حسنی خلیلی