کلیدواژه‌ها = کنترل امنیت عملیات و ارتباطات
مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارت

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، اسفند 1395، صفحه 39-48

علیرضا تلخابی علیشاه؛ حمید رضا حسینی دانا؛ داود شعبانی صابر