کلیدواژه‌ها = محیط زیست
بررسی اهمیت و جایگاه رسانه در حفاظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 17-27

لعبت تقوی؛ اوین حبیبی؛ لیلا اسدامرجی


تاثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه 60 بر شکل گیری اجلاس انسان و محیط زیست استهکلم 1972

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 45-52

سید عباس پورهاشمی؛ عارف واحد ناوان؛ نازنین بازغی


نقش رسانه بر محیط زیست سالم

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 171-180

الهه علی عسگری


رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 173-190

فرهاد دبیری؛ عارف واحد ناوان