تاثیر میزان تماشای برنامه‌های ماهواره در سبک زندگی دختران نوجوان 15 الی 18 سال ناحیه 2 منطقه 6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: ln_niroomand@yahoo.com

2 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با بررسی تاثیر برنامه‌های ماهواره بر سبک زندگی دختران نوجوان 15 الی 18 سال دوره دوم دبیرستان‌های ناحیه 2 منطقه 6 تهران از منظر سطوح مختلف دانش‌آموزان مقطع دبیرستان صورت گرفتـه اسـت. نـوع تحقیـق کـاربردی و از نظـر روش توصـیفی -پیمایشی و همبستگی می‌باشد. و جامعه آماری این تحقیق 1073 نفر می‌باشند و طبق فرمول کوکران تعداد نمونه‌های این پژوهش 250 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونـه‌گیـری طبقـه‌ای وتـصادفی سـاده نسبت به انتخاب نمونه مورد مطالعه اقدام گردید. و داده‌های تحقیق با روش همبـستگی اسـپیرمن مـورد تحلیـل قرار گرفتند.
که در این زمینه از نطریاتی همچون نظریه هربرت بلومر و رایت میلز، نظریه استفاده و خشنودی، نظریه ساخت یابی گیدنز (سبک زندگی) ، نظریه برجسته‌سازی که بیشتر در مورد تلویزیون (که دارای مخاطبان فراوان است و تأثیر زیادی بر آنان دارد)، مطرح شده است، نظریه امپریالیسم فرهنگی، نظریه کاشت و نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه همانندی رسانه‌ای استفاده شده است.
بر این اساس با استفاده از روش پیمایش در قالب پرسشنامه به بررسی تاثیر برنامه ماهواره بر سبک زندگی نوجوانان دختر 15 الی 18 ناحیه 2 منطقه 6 تهران پرداخته شد، که بعد از تکمیل پرسشنامه و استخراج داده‌ها نتایج بدست آمده نشان داد، که طبق معادله رگرسیون میزان تاثیرات نسبی متغیرهای مستقل را به متغیر وابسته نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها