بررسی نقش ساختار ‌‌سازمانی بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از دیدگاه کارشناسان واحد مرکزی خبر سازمان صدا و سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اردبیل، اردبیل، ایران، (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: mohammad_borjalizadeh@yahoo.com

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

تولید و محتوای اخبار در اتاق‌های خبر به شدت تحت تاثیر عوامل درون سازمانی است. در این مقاله عامل ساختار سازمانی با هدف تعیین میزان نقش این متغیر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر بررسی می‌شود. پژوهش به روش پیمایش مبتنی بر توزیع پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری آن 530 نفر و نمونه آن 112 نفر از کارکنان واحد مرکزی خبر صدا و سیما است. بر اساس یافته‌ها؛ ساختار سازمانی با ابعاد خط مشی، حرفه‌ای بودن، تصمیم‌گیری، مدیریت و تکنولوژی در کمیت و کیفیت اخبار نقش ایفاء می‌کنند. از نظر پاسخ‌گویان، تکنولوژی (55/3)، و حرفه‌ای بودن با (25/3) بیشتر از سایر ابعاد در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر نقش دارند. یافته های این پژوهش بر ضرورت توجه مدیران رسانه در تقویت نیروی انسانی و مجهز ساختن اتاق‌های خبر به امکانات و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها