رسانه‌ها و مسأله هویت جنسیتی بازنمایی شده (رهیافتی تحلیلی به مناقشه تاریخی نقش رسانه‌ها در بازتولید و ترویج نابرابری جنسیتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف این مقاله بررسی نحوه بازنمایی هویت جنسیتی و چگونگی بهره‌گیری از رمزگان‌های اجتماعی و فنی در نمایش زنان در تلویزیون است. بدین منظور با استفاده از تحلیل نشانه‌شناختی فیسک در سه سطح رمزگان واقعیت، بازنمایی و ایدئولوژی سریال "تکیه بر باد" تحلیل و ارزیابی شده است و با استفاده از دو رویکرد ذات‌گرا و غیرذات‌گرا به هویت جنسیتی و رویکرد برساخت­گرا در نظریه بازنمایی استوارت هال به عنوان چارچوب نظری، این موضوع را بررسی نموده است. نتایج نشان می‌دهد توجه به نقش مادری و همسری، پوشش چادر، تعلق به ارزش‌های خانواده، توجه به جایگاه پدر و همسر در تصمیم‌گیری که نشانه‌های وجود رویکرد مردسالارانه و ذات‌گرایانه در جامعه ماست، برجسته شده است. در مقابل نشانه‌‌هایی نظیر تحصیلات، اشتغال و حضور در فضاهای بیرون، استقلال مادی،  انتخابگری، پوشش مانتو  و مراودات متفاوت از عرف خانواده به عنوان نشانه‌های هویت برساخته به حاشیه رانده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها