فرابرد انتقال اطلاعات در شهر هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در جهان امروز که «سرعت» حرف اول فرایندهای ارتباطی را می‌زند نیاز است تا معنای عمیق‌تری از به‌کارگیری ظرفیت‌ها درک و تجربه شود. تا پیش‌ از این با موضوع فرابرد به‌صورت جدی برخورد نمی‌شد و دلیل آن عدم‌اطمینان دانشمندان از مکانیسم اصولی آن بود. ولی حال که فناوری با پیشرفت‌هایی فراتر از آن‌چه در ذهن تلقی می‌شد روبرو گشته و بار دیگر تخیل تبدیل به واقعیت شده است؛ این ضرورت دیده می‌شود که در فرایند انتقال اطلاعات نیز بازنگری‌هایی مطابق با پیشرفت‌های روز انجام پذیرد.
بدین منظور، در این پژوهش با رویکردی ارتباطی جامعه‌شناسانه به آینده‌ی تکنولوژیکی اجتماعی مبحث فرابرد انتقال و با اهدافی هم‌چون 1- شناخت ویژگی‌های تکنولوژیک فرابرد انتقال اطلاعات در حوزه‌ی علمی 2- شناخت تأثیر فرابرد انتقال اطلاعات در حوزه‌ی رسانه و 3- شناخت تأثیرات فرابرد انتقال اطلاعات در فضای اجتماعی، به این تکنولوژی پرداخته شد تا راه پذیرش و شناخت و استفاده از این تکنولوژی هموارتر شود.
در این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه‌ی عمقی و بررسی اسناد به بررسی نگرش متخصصان علوم ارتباطات اجتماعی و علم جامعه‌شناسی و با توجه به تئوری اصلی پژوهش یعنی «مکتب تورنتو» به تکنولوژی فرابرد کوانتومی انتقال اطلاعات پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها