نقش رسانه‌ها در تحکیم امنیت اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران (علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه‌ها با پوششی خبری و اطلاع‌رسانی وقایع امنیتی و جنایی به شیوه‌های مطلوب و ارائه برنامه‌های آموزشی مطلوب در خصوص ضرورت امنیت اجتماعی در جامعه و حتی آموزش چگونگی حفاظت از مال، حال و ناموس خود زمینه مساعدی را برای این همکاری و مشارکت مردمی به وجود می‌آورند. رسانه‌ها به عبارتی یک میدان عمومی جدید برای گفت و گوی میان انس تلقی می‌شوند که از طریق آن همه می‌توانند با هم تماس بگیرند و ارتباط برقرار کنند. بنابراین ما در این تحقیق به بررسی نقش رسانه‌ها در ایجاد امنیت شهری از دیدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی پرداختیم. برای انجام این تحقیق از روش کیو استفاده کردیم. 26 گویه انجام تحقیق ساخته شد. مفاهیم مطرح شده در این گویه‌ها، متغیر مستقل و میزان موافقت و یا مخالفت پاسخ‌گویان با محتوای هر گویه، متغیرهای وابسته این تحقیق هستند. با استفاده از برنامه کامپیوتری کوانل ضریب همبستگی پیرسون بین 25 نفر از صاحب‌نظران علوم ارتباطات و 25 نفر از صاحب‌نظران جامعه‌شناسی محاسبه شد ماتریس ضریب همبستگی پیرسون، نشان‌دهنده میزان همبستگی تک‌تک پاسخ‌گویان با یکدیگر است. ضریب همبستگی پیرسون بین دو گروه، با توجه به میانگین پاسخ‌های هر گروه به 26 گویه تحقیق، برابر با 038/0 می‌باشد که نشان‌گر همبستگی کم بین دیدگاه‌های دو گروه نسبت به گویه‌های تحقیق است. به دنبال محاسبه ضرایب همبستگی، تحلیل عاملی نیز انجام شد. تحلیل عاملی روشی است که می‌توان از طریق آن، افراد، گویه‌ها و به طور کلی متغیرهایی را که به یکدیگر شباهت بیشتری دارند در گونه‌های مربوط قرار داد. با محاسبه مقادیر بار عاملی دو گونه گروه مشخص گردید 26 نفر در گروه اول متشکل از 13 صاحب‌نظر علوم ارتباطات و 13 نفر صاحب نظر جامعه‌شناسی، و 24 نفر در گروه دوم متشکل از 12 صاحب‌نظر علوم ارتباطات و 12 صاحب‌نظر جامعه شناسی قرار گرفتند. مقادیر بار عاملی هر گروه مقادیر وزن برای هر دو گروه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها