بررسی بازتاب مطبوعاتی شرایط بحران آب شرب در تهران در روزنامه‌های کثیرالانتشار (ایران و جام جم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

تحقیق بررسی بازتاب مطبوعاتی شرایط بحران آب شرب درتهران درروزنامه‌های کثیرالانتشار (ایران و جام جم)، حول محور مدیریت آب می‌باشد و با هدف شناسایی نقش مطبوعات در اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی افکار عمومی انجام شده است. در این تحقیق  بنا به ماهیت وموضوع آن از روش تحلیل محتوی استفاده شد. جامعه آماری مورد‌نظر تمامی مطالبی است که با موضوع آب در روزنامه‌های ایران و جام جم دردوره زمانی سه ماهه تابستان 1393 درج گردید. برای نمونه‌گیری ازروش تصادفی و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار  SPSSو آزمون‌های استنباطی Tمقایسه‌ای وU مان ویتنی استفاده شده است.
فرضیه‌های تحقیق بر تاثیرگذار بودن مطالبی اشاره دارد که درروزنامه‌های ایران و جام‌جم درباره بحران منتشر شده و برتفاوت عملکرد دو نشریه درنحوه اطلاع‌رسانی، جهت‌گیری و اولویت‌های خبری تاکید می‌نماید. یافته‌های تحقیق دلالت برعملکرد همسو و موثر دو نشریه در آگاهی بخشی افکار عمومی و بزرگ‌نمایی مسئله بحران آب شرب تهران در مطالب منتشره دارد و ضمنا بر تفاوت رویکرد روزنامه‌های مربوطه در نحوه اطلاع‌رسانی‌،جهت‌گیری و اولویت‌های خبری تاکید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها