مطالعه رابطه بین نوع و میزان تماشای سریال‌های ترکی زبان اصلی و سبک زندگی (بین دانشجویان دختر مجرد 20 الی 25 سال دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین نوع (ژانر) و میزان تماشای سریال‌های ترکی زبان اصلی ماهواره و تغییر سبک زندگی می‌باشد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در نیمه سال اول تحصیلی 94- 95 می‌باشد که حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 362 نفر تعیین و شیوۀ نمونه‌گیری پژوهش، تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بر‌اساس چهارچوب نظری توسط محقق طراحی شده است. داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شده‌اند. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریات " تاثیر‌پذیری مخاطب از رسانه" هم‌چون نظریه کاشت، نظریه وابستگی مخاطب، نظریه انتظارات اجتماعی و نظریات سبک زندگی بوردیو و گیدنز استوار است. یافته‌های پژوهش نشان داد، به‌طور کل اکثریت دختران پاسخ‌گو (4/56 درصد) ادعا داشته‌اند، میزان تاثیرگذاری سریال‌های ترکی زبان بر سبک زندگی شان در حد کم می‌باشد و بین میزان تماشای سریال‌های ترکی زبان اصلی و سبک زندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها