بررسی تأثیر پوشش خبری صدای آمریکا بر دیدگاه مخاطبان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

2 مربی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران

چکیده

با پیـدایش رسانه‌های مکتوب و متـعاقب آن رسانه‌های الکترونیکی (رادیو، تلویزیون و اینترنت) اشکال خبررسانی در مقایسه با گذشته تفاوت یافته و حساسیت و اهمیت آن بیشتر شده است. گرچه رسانه‌ها کارکردهای مختلفی دارند اما بخش خبر و نیاز محسوس‌تر به اخبار در مقایسه با سایر بخش‌ها اهمیت آن را دو چندان کرده است. امروزه با توجه به افزایش رسانه‌ها و رقابت در جذب مخاطبین مسئولان رسانه‌ها می‌کوشد تا با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی قدرت خود را به تمام جهان عرضه کنند و مخاطبان بسیاری را در سراسر دنیا به خود جلب کنند و آنها را تحت تسلط خود درآورند. هدف کلـی از این پژوهش بررسی تأثیر پوشش خبری صدای امریکا بر دیدگاه مخاطبان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند که در سال 1393 مشغول به تحصیل می‌باشند تشکیل می‌دهند. جهت برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران اسفاده شد، 119 نفر به عنوان حجم نمونه مشـخص و به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها بر روی آنان اجرا شد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفـی پیمایشـی استفاده شده است و ابزار اندازه‌گیری این پژوهش را، پرسشنامة 25 سوالی محقق ساخته تشکیل می‌دهند. اعتبار پرسشنامه بر پایة روش آلفای کرونباخ برای تمامی مواد پرسشنامه (25 سؤال) برابر 885/0 به دست آمد. که این میزان بیان‌گر هماهنگی درونی پرسشنامه در حد مطلوب است. هم‌چنین در برآورد روایی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و 6 عامل 906/66 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می‌کند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که همبستگی مثبت و معناداری بین به روز بودن خبر و هم زمانی با وقوع رویداد، پخش اخبار به صورت شفاف و صحیح، شیوه‌های بیان خبر، گفتگوی زنده با مخاطبان و استفاده از اطلاعات آنان، عدم جانبداری در ارائه اخبار، به کارگیری نظرات کارشناسان متخصص با شکل‌دهی دیدگاه مخاطبان رابطه معنی‌دار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها