نقش تلگرام در شکل‌گیری روابط اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه 1 و 18 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، ‌دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقش و تاثیر تلگرام در روابط اجتماعی نوجوانان دبیرستانی مناطق 1و 18 شهر تهران بود که روش پژوهش آن پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل دختران دبیرستانی دو مدرسه تقوی‌نیا و فرهیختگان منطقه یک و هجده شهر تهران می‌باشد که تعداد آنها 150 نفر و دامنه سنی این نمونه آماری (بین 13 تا 16 سال) بود که بیشترین گروه سنی به رده سنی 15 سال تعلق داشت و این رده سنی بطور دسترس انتخاب شدند، هم‌چنین ابزارهای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. در بخش آمار توصیفی فراوانی، شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی ویژگی‌های متغیرهای مورد مطالعه در قالب جدول توصیفی ارائه شده بود، سپس به بررسی پیش فرض‌های آزمون‌هاپارامتریک پرداخته شد. لذا به نتایج آزمون کولموگروف، اسمیرنف، شاپیرو و ویلک مبتنی بر نرمال بودن توزیع نمرات نمونه و نتایج آزمون لوین مبتنی بر تساوی واریانس‌ها در مورد متغیر وابسته پرداخته شد. در نهایت برای مقایسه میزان استفاده و شکل‌گیری روابط اجتماعی در تلگرام بین دو گروه نوجوانان منطقه یک و هجده از تحلیل واریانس استفاده شده بود. هم‌چنین روش نمونه‌گیری این پژوهش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای بود و در نهایت نتایج نشان دادکه بین گروه نوجوانان دبیرستانی منطقه یک و هجده در تاثیر تلگرام در روابط اجتماعی آنها تفاوت‌های حائزی وجود دارد و در آخر می‌توان گفت نقش تلگرام در روابط اجتماعی نوجوانان این دو دبیرستان تفاوت بسیاری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها