بررسی اهمیت و جایگاه رسانه در حفاظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری آلودگی‌های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری آلودگی‌های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران.

چکیده

امروزه تخریب محیط زیست به بحرانی جهانی تبدیل شده که روز به روز بر عمق و دامنه این بحران افزوده می‌شود، به همین دلیل حفاظت از آن به چنان ارزش اخلاقی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن ضروری می‌نماید. از طرفی محیط زیست که به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار در حیات انسانی نقش موثری را ایفا می‌نماید، به راهی برای دست‌یابی به توسعه زودهنگام براساس دیدگاه‌های سودمحور موجود در جهان سرمایه‌داری تبدیل شده است. لذا حفاظت از محیط زیست به عنوان اثربخش‌ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با بزرگترین چالش قرن یعنی توسعه پایدار شناخته شده است. در این میان رسانه نقش بسیار مهمی‌در جامعه‌پذیری و درونی کردن منابع تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، به خصوص مشارکت ایفا می‌نماید که همین کارکرد رسانه‌ای تواند تاثیر بسیار مهمی‌ بر توسعه پایدار ملی داشته باشد و توجه به این رسالت مهم برای دولت‌مردان، برنامه‌ریزان و عاملان رسانه‌های جمعی ضرورتی انکارناپذیر بوده است. براین اساس بررسی اهمیت و جایگاه رسانه در حفاظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. برای این منظور در مقاله توصیفی حاضر کتب و دیدگاه‌های صاحب‌نظران، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها