تحلیل ارزشیابی بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد فضای مجازی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی رویکرد مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی از نگاه معظم‌له و هم‌چنین شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های درونی ما نسبت به فضای مجازی از نگاه ایشان و اولویت‌بندی این مقوله‌ها از نگاه خبرگان، تدوین شده است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوای کمی- تحلیل ارزشیابی- بوده است. جامعه آماری، شامل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد شاخص نگرش مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی، عدد 09/0 بدست آمده است که نشان دهندة نگرش مثبت و ضعیف مقام معظم رهبری نسبت به فضای مجازی است. یعنی هر چند این فضا یک فرصت است اما از بیانات ایشان استنباط می‌شود که تهدیدات فضای مجازی برای جامعه ما بیشتر از فرصت‌هایش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها