بررسی تاثیر قبیله‌های مجازی بر پیامدهای پست مدرن رفتار مصرف‌کننده در رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، ‌دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

رشد و محبوبیت رسانه‌های اجتماعی در میان افراد سبب ایجاد رویکردهای جدید ارتباطی شده است. از سوی دیگر ادغام مفاهیم بازاریابی رسانه‌های اجتماعی با مفاهیم بازاریابی پست مدرن سبب‌ساز ایجاد فصل مشترکی بین این دو مفهوم شده است. این مقاله با بررسی و هماهنگ‌سازی نظریات ارائه شده پیرامون این دو مفهوم درصدد بررسی و پیش‌بینی تاثیرات قبیله‌های مجازی مصرف بر پیامدهای پست مدرن رفتار مصرف‌کننده که مولفه‌های آن عبارتند از پیامدهای وفادارانه، روی سیاه بازاریابی، قدرت مصرف‌کننده، فرا‌واقع‌گرایی و کثرت‌گرایی در رسانه‌های اجتماعی. داده‌های پرسشنامه به دست آمده با استفاده از حجم نمونه 230 نفر از دانشجویان، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پیش‌بینی می‌کند که در جامعه فوق‌الذکر قبیله‌های مجازی مصرف بر تمامی‌‌متغییرهای پیامد تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها