موسیقی، رسانه‌ای در حفظ و اشاعه فرهنگ ملی در میان مخاطبان نسل سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

آدمی نمی‌داند که در این فضای پر از موسیقی چه آهنگی را بشنود. همه چیز به سرعت در حال دگرگونی است و دنیای موسیقی نیز از این تحولّات برکنار نمانده است. هرگز در طول تاریخ این قدر آهنگ نمی‌ساختند و آهنگ‌های قدیمی را از فراموش‌خانۀ بیرون نمی‌کشیدند و این‌قدر موسیقی پخش نمی‌کردند و مردم به موسیقی گوش نمی‌دادند. آن‌ چه در این پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد، موسیقی رسانه‌ای در حفظ و اشاعه فرهنگ ملی در میان مخاطبان نسل سوم است و یادآوری آن‌چه این نسل میراث‌دار آن است و ارائه راهکارهایی که بتوان هویت ملی را زنده نگهداشت.

کلیدواژه‌ها