مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 کارشناس ارشد گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

هدف کلـی از این پژوهش بررسی مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارتمی‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان بانک تجارت در شهر تهران در سال 1394 تشکیل می‌دهند. جهت برآورد با استفاده از فرمول کوکران، 143 نفرمشتریانبه صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها بر روی آنان اجرا شد.
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفـی پیمایشـی استفاده شده است و ابزار اندازه‌گیری این پژوهش را، پرسشنامة محقق ساخته 35 سوالی که بر اساس نظریات مربوطه تنظیم شده تشکیل می‌دهد. اعتبار پرسشنامه بر پایة روش آلفای کرونباخ برای تمامی مواد پرسشنامه(30 سوال) پرسشنامه امنیت مجازی بانکداری  933/0 و (5 سؤال)جذب مشتریان 741/0 به دست آمد. که این میزان بیانگر هماهنگی درونی پرسشنامه در حد مطلوب است. همچنین در برآورد روایی پرسشنامه­ها مشخص گردید که تمامی سؤال‌ها و مولفه‌ها، همبستگی معناداری با کل پرسشنامه دارند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از جدول فراوانی، همبستگی پیرسون و رگرسیونتحت نرم‌افزار Spss استفاده گردید.
یافته‌های پژوهش نشان داد که، همبستگی مثبت و معناداری بین کنترل امنیت عملیات و ارتباطات، کنترل دسترسی به اطلاعات و کنترل دست‌یابی به اطلاعات و جذب مشتریان بانک تجارت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها