نقش سامانه ارتباطی 137 در افزایش رضایت‌مندی شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت نقش سامانه ارتباطی 137 به عنوان یک رسانه نوین و پل ارتباطی میان شهروندان تهرانی و مسئولان شهرداری تهران در افزایش رضایت‌مندی شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری تهران انجام شده است. روش این تحقیق پیمایش از نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل تمام شهروندان مناطق 22 گانه شهر تهران می‌شود که بالای 20 سال سن دارند و حداقل یک مرتبه تمام مراحل برقراری ارتباط با سامانه 137 را تجربه کرده‌اند. در این تحقیق به علت عدم دسترسی به کل شهروندان تهرانی، ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای شهر تهران از روی نقشه به 4 قسمت شمال شرق، جنوب شرق، شمال غرب و جنوب غرب تقسیم شد و از هر یک از این قسمت‌ها به صورت تصادفی ساده یک منطقه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد که در کل پرسشنامه‌ها میان 402 نفر از شهروندان مناطق 3 ، 5 ، 10 و 16 که به صورت تصادفی منتخب گردیده اند توزیع شد.
اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.885 محاسبه شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss به صورت توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته که بر اساس نتایج بدست آمده سامانه ارتباطی 137 در افزایش رضایت‌مندی شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد شهرداری تهران نقش دارد. نقش این سامانه علاوه بر کارکردهای آن شامل انجام شدن پیام شهروندان، فرایند ثبت خبر و فرایند بازخورد سنجی می‌‌شود. مشخص شد میان میزان برقراری ارتباط شهروندان تهرانی با سامانه 137 و افزایش رضایت‌مندی ایشان نسبت به عملکرد شهرداری تهران رابطه معناداری وجود ندارد. میزان رضایت‌مندی شهروندان تهرانی نسبت به عملکرد شهرداری تهران متوسط و کم ارزیابی می‌شود. بیشرین فراوانی موضوع برقراری ارتباط شهروندان تهرانی با سامانه 137 به ترتیب به موضوعات پارک و فضای سبز، توسعه فضاهای فرهنگی و جمع‌آوری کارتن خواب‌ها و طعمه‌گذاری موش اختصاص یافته است.  

کلیدواژه‌ها