بررسی وضعیت کارکردهای مطبوعات در گسترش فرهنگ پاسخ‌گویی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت رسانه، قائم شهر ، ایران

چکیده

مطبوعات به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی نقش بسیار مهمی در واداشتن حکومت به پاسخ‌گویی بر عهده دارند. به همین منظور هدف اصلی‌این پژوهش بررسی وضعیت کارکردهای مطبوعات در گسترش فرهنگ پاسخ‌گویی عمومی‌است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرنگاران و شهروندان استان مازندران بوده که از بین خبرنگاران، تعداد 66 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، و384 نفراز شهروندان به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. برای اندازه‌گیری کارکردهای مطبوعاتاز پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. به منظور روایی ابزار سنجش، سوالات متناسبی برای هر یک از متغیرهای تحقیق از مبانی نظر استخراج که مورد تایید صاحب‌نظران قرار گرفت. و پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ در هر دو جامعه از ضریب قابل قبولی برخوردار بوده است. و برای آزمون فرضیه‌ها با توجه به نرمال بودن داده‌ها از تی تک نمونه‌ای استفاده شد و نتایج نشان داد که مطبوعات در وضعیت جاریبخوبی نتوانسته اند در گسترش فرهنگ پاسخ‌گویی عمومی‌موثر واقع شوند ، در خصوص بررسی مقایسه دیدگاه‌های خبرنگاران و سایر اقشار جامعه مورد بررسی در زمینه کارکردهای مطبوعات،یافته‌ها نشان داد که بین دیدگاه‌این دو جامعه تفاوت اندکی وجود دارد به گونه‌ای که از نگاه خبرنگاران ،مطبوعات تا حدودی توانسته‌اند در گسترش فرهنگ پاسخ‌گویی عمومی‌موثر واقع شوند، در حالیکه از نگاهسایر اقشار جامعه که به مطالعه مطبوعات می‌پردازند کارکردهای مطبوعات ضعیف بوده است.

کلیدواژه‌ها