نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران.

2 استاد گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران.

چکیده

فرهنگ کارآفرینی از سوی برخی صاحبنظران به عنوان «خرده فرهنگ» مطرح است. به گونه‌ای که هرگونه مطالعه در مورد آن را بر اساس تاثیر متقابل حوزه‌های فرهنگی به تاثیر گذاری و تاثیر پذیری از حوزه های دیگر فرهنگ و اجتماع مانند: اخلاق ، دین ، ارزش‌ها و اعتقادات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مرتبط دانسته‌اند و بر خرده فرهنگ بودن کارآفرینی تاکید دارند. در این میان رسانه ها نیز تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ کارآفرینی بر عهده دارند.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به بررسی «نقش رسانه ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز» می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی می‌باشد. حجم نمونه بر‌اساس تعیین حجم نمونه بر مبنای جدول مورگان در جامعه بالاتر از یک میلیون نفر 386 نفر می‌باشد. که در این پژوهش با احتساب احتمال افت نمونه مورد تحقیق در مجموع 600 پرسشنامه توزیع شد که از آن میان تعداد 511 پرسشنامه به صورت کامل به محقق عودت داده شد. از سوی دیگر جهت تعیین وضع مطلوب و تایید مدل مفهومی تحقیق، تعداد 49 پرسشنامه در اختیار خبرگان و متخصصان عرصه رسانه و ارتباطات قرار داده شد.نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان می‌داد که، از نظر نمونه مورد پژوهش، سریال تلویزیونی دلنوازان در القای مفهوم کارآفرینی در بعد محیطی در حد مطلوبی عمل کرده است، اما در القای مفهوم کارآفرینی در بعد ساختاری، در بعد شخصیتی- رفتاری، در بعد اعتقادی-ارزشی و در بعد ترویجی و تربیتی بسیار ضعیف عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها