منابع کسب خبر اصحاب رسانه و میزان اعتماد به این منابع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

در تحقیق حاضر، دیدگاه اصحاب رسانه درباره میزان استفاده از اخبار خبرگزاری‌ها و اعتماد آنان به اخبار این خبرگزاری‌ها بررسی شده است. نمونه‌های این بررسی 250نفر از اصحاب رسانه بوده که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. پس از انتخاب نمونه‌ها، محقق با مصاحبه حضوری و ابزار پرسشنامه اطلاعات را گردآوری نموده، مراحل ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار spss انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که:
نوع خبر یا خبرهایی که روزنامه و نشریه محل کار پاسخگویان کمتر به آن توجه می‌کنند به ترتیب عبارت‌اند از: «پزشکی» (2/23 درصد)، «سیاسی» (4/22 درصد)، «هنری» (8/18 درصد)، «علمی» (2/11 درصد)، «ورزشی» (4/8 درصد)، «اخبار غیر ورزشی»، (8/4 درصد) و «فرهنگی» (8/2 درصد).
8/84 درصد پاسخ‌گویان میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار «خبرگزاری مهر»، 7/80 درصد به اخبار «خبرگزاری ایسنا»، 3/68 درصد به اخبار «خبرگزاری فارس»، 3/66 درصد به اخبار «خبرگزاری ایرنا» و 1/43 درصد به اخبار «خبرگزاری ایلنا» درحد «خیلی زیاد و زیاد» دانسته‌اند.
3/45 درصد پاسخ‌گویان میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار «خبرگزاری الجزیره»، 8/38 درصد به اخبار «خبرگزاری رویترز»، 1/22 درصد به اخبار «خبرگزاری CNN»، 5/14 درصد به اخبار «خبرگزاری BBC» و 8/12 درصد به اخبار «خبرگزاری NBC» درحد «خیلی زیاد و زیاد» دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها