تاثیر فیلم‌های آموزشی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان دماوند نسبت به سوء مصرف مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

2 معاون و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه تهران مرکز

3 عضو هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

از نظر پیاژه کودکان و هم نوجوانان به فیلم‌هایی که با تصویر زندگی عادی و روزمره شان تفاوت داشته باشند و برایشان بدیع و غریب جلوه کند، توجه بیشتری نشان می‌دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر فیلم‌های آموزشی بر  تغییر نگرش دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر دماوند نسبت به سوءمصرف مواد مخدر می‌باشد.
نمونه پژوهش حاضر تعداد 80 دانش‌آموز دبیرستانی که با اجرای فرم الف پرسشنامه نگرش سنج نسبت به اعتیاد پیش آزمون شدند. آزمودنی‌ها، به طور تصادفی در2 گروه 40 نفری شامل گروه های کنترل و گروه آزمایش جایگزین شدند 40 نفر از آزمودنی‌ها که نمره بالاتری در پیش آزمون کسب کردند (یعنی گرایش مثبت‌تری نسبت به مصرف مواد داشتند) را در گروه آزمایش و از بقیه دانش‌آموزان 40 نفر را به طور تصادفی انتخاب و به عنوان گروه کنترل جایگزین شدند و سپس به گروه آزمایش به مدت 1 ماه فیلم‌های آموزشی نشان دادند اما هیچ متغیری بر گروه کنترل اعمال نشد. در پایان هر دو گروه توسط فرم ب مقیاس نگرش سنج نسبت به اعتیاد مورد پس آزمون قرار گرفتند. فرضیه‌های پژوهش توسط روش‌های آماری تحلیل کوواریانس و آزمون t تجزیه و تحلیل شدند .
یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین نگرش دانش‌آموزان نسبت به سوءمصرف مواد (از نظر شناخت، عاطفه و رفتار) و اعتیاد قبل و بعد از نشان دادن فیلم‌های آموزشی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، نگرش نسبت به سوءمصرف مواد با نشان دادن فیلم‌های آموزشی به نوجوانان دختر تغییر می‌کند. 
تحلیل آماری نشان داد که فیلم‌های آموزشی در تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به سوء مصرف مواد موثر بوده است. 

کلیدواژه‌ها