نقش رسانه‌ها در افزایش مشارکت مردمی‌در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا گرایش برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مشارکت انسان‌ها در تعیین سرنوشت جامعه خویش و تصمیم گیری برای اموری که به زندگی آنان مربوط می‌شود همواره از نگاه کارشناسان و مسئولان شهری مورد توجه و امری پسندیده بوده است و اکنون نیز در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ضرورت مشارکت فعال و وفاق اجتماعی موثر افراد جامعه، مورد تاکید مدیران شهری است اما برای نیل به این هدف یکی از ابزارهای تحقق مشارکت شهروندان در عرصه مدیریت شهری؛ آگاهی بخشی، بستر سازی و فرهنگ سازی و بالطبع آن آموزش جامعه است از این رو دست‌یابی به مشارکت توسط رسانه به دلیل دخالت دادن مردم در فرایند تصمیم گیری و مجهز کردن مردم به دانش و مهارت مورد نیاز در این بحث مد نظر است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و کشف میزان تاثیر رسانه در افکار عمومی‌به منظور استفاده آن در مدیریت شهری است که اهداف فرعی از جمله بررسی میزان اهمیت تاثیر پذیری رسانه میان مردم و مدیریت افکار عمومی‌و راههای شناسایی ظرفیت‌های مدیریت شهری را برای جلب مشارکت شهروندان در امور شهری را دنبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها