بررسی واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مسئولیت اجتماعی، یک رویکردی متعالی است که تحت تأثیر اجتماعی افراد یا سازمان نسبت به محیط پیرامونی خود است و هدف اصلی آن، ایجاد حرکتی مثبت هرچند کوچک بر جامعه است؛ زیرا امروز سازمان‌ها علاوه بر خدمات اصلی و جانبی بخشی از زمان و منابع خود را نیز به فعالیت‌های عام‌المنفعه اختصاص دهند. روش به‌کاررفته در مقاله حاضر ازلحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی است. مسئولیت اجتماعی از جمله مقولاتی است که سالهاست توسط صاحب‌نظران مسائل ارتباطی و یونسکو در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها با تا کید بر اخبار توسعه مطرح‌شده است. بر این اساس رسانه‌ها حق‌دارند از سازمان‌های مختلف انتقاد کنند و آنها را به چالش بکشند اما خود نیز در برابر منافع و نیازهای جامعه مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند، چراکه با اشتباه آنها افکارعمومی نیز مرتکب خطا می‌شود. رسانه به‌عنوان تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی می‌تواند در رواج قانون‌گرایی و مبارزه با قانون‌گریزی به‌طور مؤثر و موفق وارد عمل شود. وجود رسانه در دنیای امروز نشانه آزادی بیان و اندیشه و سنگری محکم برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان است و احساس مسئولیت آن موجب بیداری جامعه و پاسخگویی سازمان‌ها و دولت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها