بررسی قابلیت‌های کارآفرینی در بازنشستگان (مقایسه زنان و مردان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه خوارزمی. تهران . ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی. دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق . دانشگاه آزاد اسلامی . تهران . ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه قابلیت‌های کارآفرینی در بازنشستگان زن و مرد شهر تهران، به‌منظور شناخت دقیق و بهره‌گیری مناسب از توانایی‌های بالقوه و بالفعل آنان جهت تقویت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، طراحی و اجراشده است.این پژوهش پیمایشی است و بر روی تعدادی از بازنشستگان زن و مرد سازمان‌های دولتی تهران که در فاصله سال‌های 1385 تا 1388 بازنشست شده‌اند، اجراشده است. از جامعه آماری 61612 نفری بازنشستگان تهران تعداد 389 مرد و 136 زن از طریق پرسشنامه سنجش ویژگی‌های شخصیتی (قابلیت‌های) کارآفرینان ایرانی که توسط کردنائیچ، زالی، هومن و شمس تهیه و اعتبار یابی شده و تعداد سؤال‌های پرسشنامه به 40 کاهش‌یافته، موردمطالعه قرار گرفتند. ضریب پایایی ابزار اصلاح‌شده معادل 0،91 به‌دست‌آمده است. یافته‌ها نشان داد زنان و مردان از قابلیت‌های کارآفرینی در حدی نزدیک به زیاد برخوردارند. میانگین برخورداری زنان از قابلیت‌ها درمجموع 0،11 بیش از مردان و پراکندگی آن نیز کمتر است، این رقم در مردان به 0،60 می‌رسد. معنای این تفاوت آن است که بازنشستگان زن در مقایسه با مردان گروه همگن‌تری در برخورداری از قابلیت‌های کارآفرینی هستند. مقایسه زنان و مردان در برخورداری از هر قابلیت شباهت‌ها و تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. زنان به ترتیب در؛ استقلال رأی و چالش طلبی (3،69)؛ عمل‌گرائی (3،62)؛ نیاز به موفقیت و خلاقیت (3،60) بیشترین نمره هار را کسب کرده‌اند و کانون کنترل درونی آنان با 3،51 کمترین نمره است. مردان به ترتیب در؛ عمل‌گرائی (3،78)؛ کانون کنترل (3،72)؛ نیاز به موفقیت (3،60) دارای بیشترین نمره‌ها هستند و در ریسک‌پذیری متعادل به نمره 3،19 در پایین‌ترین حد قرار دارند. آزمون آماری درباره معنی‌دار بودن تفاوت قابلیت‌های کارآفرینی نشان داد برتری زنان نسبت به مردان در دو ویژگی استقلال رأی و چالش طلبی و نیز ریسک‌پذیری متعادل معنی‌دار است (00/0) ازنظر ویژگی‌های سازگاری نیز برتری زنان در دو مؤلفه ثبات قدم و شکیبایی و حسن انطباق معنی‌دار است (50/0). برتری مردان فقط در قابلیت کانون کنترل معنی‌دار است (05/0).

کلیدواژه‌ها