اولویت بندی نقش زن در خانواده بر اساس رویکرد اسلامی مطالعه موردی: سریال تلوزیونی «کیمیا»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان دست‌یابی نقش اصلیِ زن سریال کیمیا به نقش‌های سه‌گانه همسری، مادری و شهروندی و نیز اولویت‌بندی آنها از منظر بینندگان به شیوه توصیفی - پیمایشی صورت گرفت. جامعه مورد نظر، دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد دانشکده‌های علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد دزفول در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 438 نفر بود که از این میان، 205 نفر به صورت تصادفی هدفمند بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای منابع اسلامی، نقش‌های سه‌گانه‌ی همسری، مادری و شهروندی، نشانگرهای آن و اولویت‌بندی نقش‌ها از منظر دینی شناسایی شدند. به این ترتیب ابزار گردآوری داده‌ها به صورت پرسشنامه‌ای در سه مولفه اصلیِ زن تدوین گردید. سپس روایی ابزار از طرف صاحب‌نظران حوزه دین و خانواده تأیید و پایایی ابزار نیز با ضریب آلفای کرونباخ 87/0 برآورد گردید. پس از نظرسنجی، داده‌ها با نرم‌افزارSPSS  و آزمون t و فریدمن تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که گرچه در اولویت‌بندی نقش زن از منظر دینی، نقش همسری، مادری و شهروندی به ترتیب دراولویت اول، دوم و سوم قرار می‌گیرند اما از دیدگاه شرکت‌کنندگان این پژوهش، بازیگر اصلی زن سریال کیمیا، در نقش‌های همسری و شهروندی بالاتر از حد متوسط و در نقش مادری پایین‌تر از حد متوسط بوده است. به این ترتیب به اعتقاد بینندگان این سریال، نقش شهروندیِ (فعال اجتماعیِ) زن در میان نقش‌های سه‌گانه، از اولویت بسیار بالاتری برخوردار بوده است. این در حالی است که مطابق با رویکرد اسلامی‌و دینی،  نقش شهروندیِ زن فرع بر نقش‌های همسری و مادری اوست.

کلیدواژه‌ها