سواد رسانه ای و آگاهی از آسیب های شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات

2 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع/ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری

چکیده

هدف از انجام این پژوهش سنجش رابطه بین مهارت‌های سواد رسانه‌ای با آگاهی نسبت به آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش دو پرسشنامه پژوهش‌گر ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از کلیه کارکنان مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (160 نفر) که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 113 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که در مجموع میزان سواد رسانه‌ای کارکنان مورد بررسی بالاتر از حد متوسط بوده است. بین میزان سواد رسانه‌ای کارکنان با میزان استفاده آنها از شبکه‌های اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است. هم‌چنین رابطه مثبت و معناداری بین میزان سواد رسانه‌ای و آگاهی کارکنان مورد بررسی نسبت به آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی (فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و فردی- روانی) وجود داشته است. در دنیای دیجیتالی و اطلاعاتی امروز مجهز بودن افراد به مهارت‌ها و سوادهای جدید از جمله سواد رسانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و افراد باید برای فراگیری این مهارت‌ها اقدام نمایند؛ تا بتوانند با استفاده از معیارهای مناسب به ارزیابی شبکه‌های اجتماعی و اخبار و اطلاعات مندرج در آنها پرداخته و اطلاعات صحیح و کارآمد را برای تصمیم‌گیری‌های خود مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها