فضای مجازی و زبان فارسی: غیرمعیارهای نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی - دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه زبانشناسی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زبان از یک سو وسیله ارتباط بین افراد جامعه است یعنی نقطه مرکزی و پیشرفته نظام ارتباطی انسان به شمار می‌رود و از سوی دیگر وسیله بیان افکار و احساسات ما است. زبان فارسی با تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانیان پیوندی دیرینه و ناگسستنی دارد. یکی از وظایف و کاربردهای ویژه رایانه‌ها و گوشی‌های هوشمند، ایجاد فضاها و امکاناتی مانند خدمات پیام کوتاه، راه‌اندازی و ایجاد اجتماعات و گروه‌های تعاملی و ارتباطی از طریق فضاهای سایبری و مجازی است که ارتباط بین افراد و گروه‌های مختلف جوامع زبانی و فرهنگی را امکان‌پذیر می‌سازد. گاهی زبان فارسی به کارگرفته شده در این فضاها دارای معایب و اشکالات اساسی است. در این پژوهش دو گروه خبری (دارای 115 و 98 عضو) از شبکه ارتباطی تلگرام انتخاب و جمله‌های آن براساس الگوهای معیار در سه حوزه فنی، زبانی و بلاغی بررسی شد. تعداد جمله‌های بررسی شده 753 مورد بود که طبق بررسی‌های انجام شده بیشترین کاربردهای غیرمعیار به ترتیب در حوزه ویرایش زبانی، فنی و بلاغی بود. اولین قدم در جهت اصلاح خطاهای زبان ارتباطی در فضای مجازی آگاهی دادن از نوع خطاها به کاربران است و در وهله‌ی بعد این ناهنجاری‌های زبانی باید در صورت امکان کنترل و الگوهای معیار جایگزین آنها شوند.

کلیدواژه‌ها