مقایسه و بررسی میزان سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طبق گزارش یونسکو، سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی به عنوان مهارت‌های اساسی حقوق بشر در قرن بیست و یک مطرح هستند و بیان می‌کنند که این دو مهارت، اهمیت فراوانی در قرن بیست و یکم دارند. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام یافته است. روش پژوهش حاضر، پیمایشی - تحلیلی و از نوع کاربردی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اشرفی ریزی و همکاران (1392) می‌باشد. روایی این پرسشنامه توسط متخصصان کتابداری و علم اطلاعات و دانش‌شناسی با 79/0 درصد مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 89/0 درصد به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 322 نفر به دست آمد. داده‌های حاصل از پرسشنامه از طریق آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی آزمون تی و آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهم‌ترین نتایج حاصل از این تحلیل‌ها نشان داد که میانگین سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 54/0 ± 45/3 می‌باشد که بالاتر از حد متوسط نسبتا مطلوب است. هم‌چنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی با جنسیت رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها