تاثیر جهانی شدن ارتباطات بر گرایش شهروندان به حفظ محیط زیست مورد تجربی ساکنین شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

چکیده

با افزایش آلودگی های محیطی و تخریب فزاینده زیست بوم توجه و نگرانی جامعه ها متوجه علل، پیامدها و نیز راه های کاهش آن شده است. عوامل مختلفی در کاهش شرایط تهدید کننده فوق دخالت دارند.پژوهش حاضر با تاکید بر نقش رسانه ها و جهانی شدن ارتباطات به مطالعه گرایش به حفظ و حراست از محیط زیست در بین شهروندان ساکن درشهر تهران میپردازد. روش مطالعه در این بررسی از نوع پیمایش است. تعداد 277نفر از ساکنین شهر تهران در سه منطقه یک، پنج و چهارده شهری انتخاب شدند.برای تحلیل داده های به دست امده از آزمون تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های آزمون تحلیل همبستگی نشان می دهدکه بین جهانی شدن ارتباطات و گرایش به حفظ محیط زیست رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.در مورد گرایش به حفظ محیط زیست یافته های پژوهش حاکی از این هستندکه گرایش افراد مورد بررسی که در سه سطح شناختی، عاطفی و رفتاری(در دو بعد مداخله ای و مشارکت) مورد سنجش قرار گرفتهاست، به تبع افزایش بهرهمندی از ارتباطات جهانی میزان گرایش افراد به حفظ محیط زیست افزایش می یابد.این تحلیل های زیست محیطی موجب افزایش توجه عموم مردم می شود.در هرصورت ممکن حساسیت افکار عمومی به وسیله رسانه ها و ارتباطات برانگیخته میشود.به نظر می رسد تجزیه و تحلیل های رسانه ای از محیط زیست نقش اساسی حکمرانی مطلوب زیست محیطی بر عهده دارد از همین رو عقلاتی ترین کار این است که برای نگهداری از منابع و محیط زیست به رسانه ها و ارتباطات بهاداده شود.

کلیدواژه‌ها