بررسی و واکاوی مسئولیت های اجتماعی رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مسئولیت اجتماعی، یک رویکردی متعالی است که تحت تأثیر اجتماعی افراد یا سازمان نسبت به محیط پیرامونی خود می باشد و هدف اصلی آن، ایجاد حرکتی مثبت هرچند کوچک بر جامعه است. زیرا امروز سازمانها علاوه بر خدمات اصلی و جانبی بخشی از زمان و منابع خود را نیز به فعالیتهای عام المنفعه اختصاص دهند. مسئولیت اجتماعی از جمله مقولاتی است که سالهاست توسط صاحبنظران مسایل ارتباطی و یونسکو در حوزه مطبوعات و رسانه ها با تا کید بر اخبار توسعه مطرح شده است. بر این اساس رسانهها حق دارند ازسازمانهای مختلف انتقاد کنند و آنها را به چالش بکشند اما خود نیز در برابر منافع و نیازهای جامعه مسئولن و باید پاسخگو باشند، چرا که با اشتباه آنها افکارعمومی نیز مرتکب خطا می‌شود. رسانه به عنوان تاثیرگذار‌ترین نهاد فرهنگی میتواند در رواج قانون گرایی و مبارزه با قانون گریزی به طور موثر و موفق وارد عمل شود. وجود رسانه در دنیای امروز نشانه آزادی بیان و اندیشه و سنگری محکم برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان است و احساس مسئولیت آن موجب بیداری جامعه و پاسخگویی سازمانها و دولت خواهد شد. در این مقاله نگارندگان تلاش دارند ابعاد مخلتف مسئولیتهای اجتماعی رسانه را مورد واکاوی قرار دهند.در صورتی که رسانه‌ای از چارچوب قانون خارج شد، قانونگذار پیش‌بینی نحوه برخورد قانونی با آن را مشخص کرده است، اما فشار غیرقانونی به رسانه‌ها و نامساعدکردن فضای فعالیت رسانه‌ای، به نفع جامعه و نظام نیست و باعث خودسانسوری و نقصان در اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.

کلیدواژه‌ها