تلگرام و دیگر هیچ: تحلیل و تبیین عوامل موثر بر استفاده از تلگرام به عنوان پیام رسان مرجح در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله مشخص ساختن دلایل ترجیح پیام رسان فوری تلگرام بر دیگر برنامه های مشابه توسط کاربران ایرانی است. در چند سال اخیر برنامه های پیام رسان فوری موبایل در بین کاربران ایرانی به محبوبیت دست یافته و درصد بالایی از کاربران آنها را ایرانی ها تشکیل می دهند. در حال حاضر کاربران ایرانی بطور گسترده از پیام رسان تلگرام استفاده می کنند و این در حالیست که برنامه های دیگر نیز در دسترس آنها قرار دارد. این مقاله با استفاده از نسخه اصلاح شده مدل پذیرش تکنولوژی تلاش می کند تا دلایل این امر را مشخص سازد. روش نمونه گیری ترکیبی از روشهای هدفمند و گلوله برفی بود و تحقیق نیز با پیمایش آنلاین انجام شد. در نهایت 127 پاسخ قابل قبول گردآوری شد و تحلیل داده ها نشان داد که لذت مورد انتظار، تاثیر اجتماعی، سودمندی مورد انتظار و سهولت مورد انتظار در مورد تلگرام بیشتر از برنامه های دیگر پیام رسان فوری موبایل است و به این دلایل این برنامه ترجیح داده می شود. نتایج همچنین نشان داد که استفاده از تلگرام در ایران به حدی فراگیر شده است که متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، شغل، تحصیلات، سن و درآمد رابطه ای با استفاده از تلگرام ندارند.

کلیدواژه‌ها