پیش بینی میزان استفاده از شبکه‌های مجازی بر اساس سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران.

2 دکتری روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی بالینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: اینترنت دنیای مجازی است که به افراد فرصت تجربه شکل خاصی از روابط اجتماعی را میدهد که در آن افراد حضور اجتماعی واقعی ندارند. بنابراین با توجه به اهمیت آسیب‌شناسی فضای مجازی در توسعه جوامع، در جامعه ما نیز در سال‌های اخیر به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات توجه زیادی شده است. تحقیق پیش رو با هدف پیش‌بینی میزان استفاده از شبکه‌های مجازی بر اساس سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف در نوجوانان انجام پذیرفت.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری آن 350 نفر دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهر کرج در سال 1397-1396 بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی (1993) و پرسشنامه کنترل عواطف (1997) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق رگرسیون چندمتغییره انجام شد و از طریق نرم افزار SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته‌ها و شاخصهای توصیفی و استنباطی در این پژوهش نشان داد، میزان استفاده از شبکه‌های مجازی رابطه مثبت و معناداری با سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف دارد (01/0P>).
نتیجه گیری: بنابراین با توجه به بررسی فرضیه پژوهش و نتایج تحلیل آماری در قسمت یافته ها، می‌توان نتیجه گرفت به دلیل وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش میزان استفاده از شبکه‌های مجازی، میتواند پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف باشد.

کلیدواژه‌ها