مهارت های شناختی تفکر انتقادی در کاربران شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات از دانشگاه صدا و سیما تهران

2 دانشکده صدا و سیما قم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مهارت های شناختی در کاربران شبکه های اجتماعی مورد مطالعه شبکه اجتماعی تلگرام است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن کاربران شبکه تلگرام داری مدرک لیسانس به بالا هستند تشکیل داده اند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 550 کاربر به پرسشنامه پاسخ کامل دادند. برای جمع اوری اطلاعات از 24 سوال محقق ساخته مهارت های شناختی تفکر انتقادی استفاده گردید. هم چنین، تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS/21 صورت پگرفته است. نتایج نشان داد که میانگین مهارت های شناختی در بین مردان بیشتر از زنان است. همچنین میانگین شش خرده مهارت شناختی تفکر انتقادی در بین کاربران به ترتیب تحلیل، خود نظم دهی، تفسیر، ارزشیابی، توضیح و استنتاج گزارش شده است . از دیگر نتایج پژوهش، بین سطح تحصیلات کاربران و بهره گیری از مهارت های شناختی تفکر انتقادی تفاوت معنادری و رابطه معناداری بین میزان استفاده از شبکه تلگرام و بهره گیری از مهارت های شناختی تفکر انتقادی وجود داشت. علاوه بر آن، طبق آزمون رگرسیون متغیر تحصیلات تأثیر مثبتی و متغیر میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام تأثیر منفی بر مهارت های شناختی تفکر انتقادی کاربران دارد.

کلیدواژه‌ها