بررسی تاثیر آموزش سواد رسانهای بر مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان پایه هشتم متوسطه در شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد واحد ارومیه

3 کارشناس پژوهش کتابخانه ملی

چکیده

چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانش‌آموزان پایه هشتم متوسطه در شهرستان ارومیه است. روش تحقیق از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه شاهد، و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش‌آموزان دختر شاخه پایه هشتم متوسطه در شهرستان ارومیه است.
به منظور اجرای پژوهش، ابتدا به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، دو کلاس 16 نفری انتخاب، و به صورت تصادفی یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و و کلاس دیگر به عنوان گروه گواه گمارده شدند. با انجام پیش آزمون برای هر دو گروه، مداخله آزمایشی سواد رسانه ای برای گروه آزمایش توسط محقق صورت گرفت. بعد از اتمام 8 جلسه آموزش، مجددا ابزار ذیل به عنوان پس آزمون، روی افراد گروه نمونه اجرا شد. برای اندازه گیری متغیر وابسته، از پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب (CCTST) استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل کوواریانس تک عاملی(آنکوا) استفاده گردید.
نتایج نشان داد که آموزش سواد رسانه ای بر هر پنج مهارت تفکر انتقادی (تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استقرا و قیاس) در بین دانش آموزان موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها