اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجو

چکیده

هدف پژوهش، اولویت بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) هست. پرسش های پژوهشعبارت بودند از:راهبردهای مناسب جهت دستیابی به اهداف بلند مدت شبکه آموزش سیما کدامند‭ ؟‬اولویت بندی راهبردهای تدوین شده در سطوح مختلف شبکه آموزش سیما به چه صورت می باشد‭ ؟‬روش پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از لحاظ نوع نیز تلفیقی از روش کیفی و کمی هست. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت پرسشنامه دلفی و پرسشنامه ماتریسی بوده است.
در پژوهش فوق ابتدا بر اساس نظرات کارشناسان اهداف و راهبردهای شبکه آموزش مشخص شده و در نهایت طبق نظر آنان به اولویت بندی راهبردهای شبکه پرداخته ایم. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد، میزان ناسازگاری در تمام موارد کمتر از بوده و سازگاری پاسخ‌ها مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس نظرات کارشناسان، هدف (تبدیل شدن به یکی از معتبرترین مرجع آموزشی کشور و پاسخگوی نیازهای متنوع مخاطبان با متنوع سازی فرم های برنامه‌سازی) با امتیاز (0.457) و راهبرد (تحقیق و بررسی زمینه‌ها و نیازهای آموزشی مخاطبان و پاسخگویی به اصلی‌ترین نیازهای آموزش مخاطبان و جامعه تحقیق و بررسی زمینه‌ها و نیازهای آموزشی مخاطبان و پاسخگویی به اصلی‌ترین نیازهای آموزش مخاطبان و جامعه) با امتیاز (0.290) نسبت به سایر اهداف و راهبردها در موفقیت شبکه آموزش دخیل‌اند. در نهایت 4 راهبرد از بین 8 راهبرد به عنوان راهبردهای مطلوب انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها