تاثیر تلگرام بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران غرب،دانشکده مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 هیات علمی

چکیده

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نسبتا نوینی است که امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد، و همچنین در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته، این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود .توسعه روزافزون رسانه های مدرن و افزایش قابلیت ها و توانمندی های این رسانه ها باعث ایجاد تحولاتی در دنیای ارتباطات گردیده است.این تحولات تاثیراتی عمیق بر تعامل و روابط انسان ها به دنبال داشته است.تحولاتی که کمتر می توان مشابه آن را در حوزه های دیگر یافت.در میان شبکه های اجتماعی مجازی، تلگرام شبکه ای پرقدرت است که می تواند بر سرمایه اجتماعی تاثیر بسزایی بگذارد.پژوهش حاضر با هدف تاثیر تلگرام بر سرمایه اجتماعی به روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری شامل ۲۸۹۰ حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۴۱ به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی ۳۴ سوالی با مقیاس درجه بندی لیکرت بوده که پس از تایید روایی آن، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۸۲۳/۰پایایی آن نیز تایید گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است.نتایج نشان می دهند که تلگرام بر هر سه مولفه مورد بررسی از سرمایه اجتماعی (اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی) تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها