نقش فناوری های نوین ارتباطی بر درگیرشدگی مدنی شهروندان شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نفش فناوری نوین ارتباطی بر درگیرشدگی مدنی شهروندان اردبیلی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر اردبیل می‌باشند که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 تعدادشان 115000 نفر برآورد شده است. با استفاده فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید و نمونه‌گیری نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ساخته محقق استفاده می شد.. نتایج تحقیق نشان داد فناوری های نوین ارتباطی ( تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب) بر درگیرشدگی مدنی شهروندان شهر اردبیل تاثیر گذار است که اینستاگرام بیشترین و فیسبوک کمترین تاثیر را بر درگیرشدگی مدنی شهروندان اردبیلی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که فناوریهای ارتباطی بویژه تلگرام و یوتیو‍‍ب نیز درگیرشدگی مدنی از اثرگذاری بالایی برخوردار هستند. بر این اساس فناوریهای نوین ارنباطی وسیله ای برای مشارکتهای اجتماعی و مدنی تلقی می شوند که با پیدایش رسانه ها در عصر مدرن چشم انداز جدیدی برای تعاملات انسانی تصور می گردد. بنابراین باید اذعان داشت فناوریهای نوین ارتباطی در حقیقت به مانند پل ارتباطی بین شهروندان و مسولین هستند تا شهروندان بتوانند در امور شهر که جزو حقوق آنان می باشد مشارکت داشته باشند.

کلیدواژه‌ها