بررسی رابطه نگرش شغلی و توانمندسازی و ارائه مدل برای توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 researcher in irib

2 مدیر گروه و دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران/دپارتمان ارتباطات و روزنامه نگاری

3 استاد گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار، گروه ارتباطات، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌ها به منظور رقابت نیازمند نیروی انسانی متخصص، مصمم و تصمیم‌گیر هستند. از این رو، در دو دهه اخیر، توانمندسازی نیروی انسانی به یکی از مباحث کلیدی برای سازمان های پیشتاز تبدیل شده است. یکی از عوامل کلیدی در توانمندسازی نگرش شغلی است. نگرش شغلی سه نوع نگرش را شامل می‌شود: رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وابستگی شغلی. این سه نوع نگرش در میان روزنامه‌نگاران که ارزشیابی نسبت به جنبه های مختلف حرفه‌شان را در بر می‌گیرند، بر عملکرد حرفه‌ای تاثیر می‌گذارند. بر این اساس هدف این تحقیق، بررسی رابطه این نگرش با توانمندسازی است.
در این تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ ای استفاده شده است. به این ترتیب که 14 روزنامه از 58 روزنامه سراسری چاپ تهران انتخاب شدند و بین خبرنگاران‌شان پرسشنامه توزیع شد که در نهایت 256 پرسشنامه تکمیل شد و مبنای تحقیق قرار گرفت. از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
در این تحقیق مشخص شد بین نگرش شغلی و توانمند سازی رابطه معنی‌ داری وجود دارد و متغیرهای سبک رهبری و تاثیرگذاری بر جامعه قوی ترین رابطه را با توانمندی روزنامه نگاران دارند. همچنین یافته های توصیفی نشان داد از میان متغیرهای رضایت شغلی، وضعیت حقوق و دستمزد در بدترین حالت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها