بررسی جامعه شناختی تاثیرات تماشای تلویزیون بر میزان سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه شهر زرآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد و توسعه در هرجامعه ای به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد یکی از عواملی که می‌تواند در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی نقش داشته باشد، رسانه‌های جمعی می‌باشند. تحقیق حاضر در همین راستا و به بررسی رابطه بین تماشای تلویزیون و سرمایه اجتماعی و آبعاد آن (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تعلق اجتماعی) پرداخته است. هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین تماشای تلویزیون و میزان سرمایه اجتماعی می باشد و به تبع آن فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از اینکه بین میزان تماشای تلویزیون و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق افراد بالای 15 سال شهر زرآباد بوده‌اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 358 نفر انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای فضایی اطلاعات جمع آوری شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای زمینه ای؛ مانند سن، جنس و تحصیلات رابطه معناداری با سرمایه اجتماعی و ابعاد سرمایه اجتماعی دارند همچنین یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که متغیرهای میزان تماشای تلویزیون، میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون داخلی، میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون خارجی ، میزان رضایت از برنامه‌های تلویزیونی داخلی، میزان رضایت از برنامه‌های تلویزیونی خارجی رابطه معناداری با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن دارند.

کلیدواژه‌ها