بررسی زوال کلان ساختارها و الگوهای بلاغی در ترجمه رسانه ای و بیان راهبردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید محلاتی قم

چکیده

یکی از مولفه های مهم شکلی و ساختاری در نظام زبانهای مختلف دنیا الگوهای بلاغی و مشخصه های ژانری هستند که کلان ساختار های گفتمان های مختلف را تشکیل می دهند و نقش مهمی در ایجاد معنا و انتقال پیام ارتباطی بر عهده دارند. عدم آشنایی مترجمان متون تخصصی با این ویژگی های ژانری و الگوهای بلاغی، باعث زوال ساختار کلان متن ها و الگوهای بلاغی متون و در نتیجه نقص در ترجمه می شود. یکی از بخشهای مهمی که بروز این نقص آسیبهای فراوانی را به دنبال دارد، ترجمه متون مطبوعاتی و رسانه ای است. به همین دلیل، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل ژانر و با بهره گیری از چارچوب نظری سویلز (1990) و جارجوب نظری سه بعدی هالیدی (1997) ، تعداد20 نمونه از اخبار سیاسی و اقتصادی ترجمه شده در خبرگزاری مهر ایران ، که به روش نمونه برداری تصادفی انتخاب شده بودند، را مورد تحلیل ژانر قرار داد و زوال کلان ساختارها و الگوهای بلاغی در ترجمه فارسی این نمونه ها مورد برسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بخش های مهمی از الگوهای بلاغی و ساختارهای کلان تاثیرگذار معنایی در هنگام ترجمه از انگلیسی به فارسی از بین می روند و موجب نقص در ترجمه می شوند. این نقص به دلیل عدم آشنایی مترجمان ایرانی با الگوهای بلاغی متون اصلی تخصصی است. از اینرو در این تحقیق با در نظرگرفتن مبانی نظری و عملی ترجمه وآموزه های تدریس زبان دوم، راهبردهایی برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها