شناسایی موانع فرهنگی توسعه علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، مدیریتو برنامه ریزی فرهنگی ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران ،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق تعیین موانع فرهنگی توسعه علم در دانشگاه ها از دیدگاه هیات علمی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به تعداد 536 نفر بودند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 240نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت 5 درجه ای که دارای 54 گویه بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ 838/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر از آزمونtتک نمونه ای انجام گرفت یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ضعف های فرهنگی توسعه علم در دانشگاه در همه ابعاد پنج گانه موانع فرهنگی یعنی بعد ارزش ها،هنجارها،باورها،هنجارهای سازمانی و نظام اطلاع رسانی و در زیر مقایس های این ابعاد در سطح(0001/0>p) و به میزان بالاتر از سطح موثر معرفی شد.

کلیدواژه‌ها