الگوی موجود و مطلوب ساختار تشکیلاتی روابط عمومی دانشگاههای دولتی (بررسی دیدگاه مدیران روابط عمومی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم

2 کارشناس ارتباطات روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3 استادیار و مدیر پژوهش و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف شناخت الگوی موجود و مطلوب ساختار تشکیلاتی روابط عمومی‌های دانشگاههای دولتی انجام شده است.
تحقیق حاضر به روش پیمایش انجام شده و نمونه‌گیری صورت نگرفت و کلیه مدیران روابط عمومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به شیوه کل شماری مورد سنجش قرار گرفتند و پرسشنامه محقق ساخته در اختیار پاسخگویان قرار داده شد. بعد از جمع آوری پرسشنامه داده‌ها با نرم افزار spss و با استفاده از آزمون درصد فراوانی و آزمون معنی‌داری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند و نتایج زیر به‌دست آمد.
پس از بررسی مشخصات پاسخگویان به بررسی یافته‌های مرتبط با ارزیابی ساختار تشکیلاتی روابط عمومی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پرداخته شد. در این بررسی بیشترین ساختار تشکیلاتی را "اداره" و کمترین ساختار تشکیلاتی را "اداره کل" و "مدیریت" تشکیل می‌دهد. درصد قابل توجهی از مسئولان روابط عمومی‌ها زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه فعالیت می‌کنند که این موضوع بر استقلال روابط عمومی تاثیر بسیار مهمی دارد.
لازم به ذکر است عنوان پست در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تابعی از ساختار تشکیلاتی است و شرکت در شوراهای مختلف دانشگاهها نشان از نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی در اجرای مسئولیت در روابط عمومی دانشگاهها است. با توجه به اینکه سخنگویی مؤسسه مسئولیت بسیار سنگینی قلمداد می‌شود ولی بیش از نیمی از مسئولان روابط عمومی دانشگاهها این مهم را به عهده دارند.

کلیدواژه‌ها