نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها و ارزش‌آفرینی مطلوب در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت رسانهای، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت رسانهای، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 مدیر گروه و دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران/دپارتمان ارتباطات و روزنامه نگاری

4 استاد گروه سنجش و اندازهگیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 استادیار گروه مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

نحوه اطّلاع‌رسانی بر مبنای فضاهای مجازی تغییر یافته است؛ لذا اشتراک اطّلاعات و نحوه دستیابی به اطّلاعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز متفاوت شده است.
به همین دلیل مطبوعات می‌بایست نسبت به تغییر راهبردها و استراتژی‌های خود اقدام نمایند و ضروری است تا از نوآوری بهره ببرند. در این راستا پژوهش حاضر که مورد توجه رسانه‌ها می‌تواند قرار گیرد به نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها برای ارزش‌آفرینی مطلوب در کشور پرداخته است. روش این پژوهش، از نوع توصیفی ـ همبستگی است.
جامعه آماری، صاحب‌نظران، اساتید، کارشناسان حوزه رسانه، صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و خبرنگاران پیشکسوت و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور می‌باشند که با توجه به روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 125 نفر انتخاب شدند.
برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. به منظور تجزیه ‌و ‌تحلیل آماری داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است.
نتایج و خروجی این پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت واقعی محصول، محیط، اخلاق حرفه‌ای و روابط کارکنان و حمایت از مشتری با ارزش ویژه برند وجود دارد ولی بین هزینه و ارزش ویژه برند رابطه معنی‌داری وجود ندارد. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که حمایت از مشتری در پیش‌بینی ارزش ویژه برند سهم بیشتری را دارد.

کلیدواژه‌ها